Zkoumáme chování lidí v souvislosti s výkonovým zpoplatněním osobních vozidel

V rámci centra RODOS realizujeme první reálný test výkonového zpoplatnění osobních vozidel. Středobodem zájmu je dopad do socio-ekonomických skupin, změna chování a dopad na trh práce, který je v České republice tradičně neflexibilní.

Projekt výkonového zpoplatnění osobních vozidel probíhá ve dvou fázích – v první fázi pilotně testujeme používání OBU jednotek v osobních vozidlech na vybraných územích České republiky a v druhé se zaměřujeme na průzkum dotazníkovou formou, který bude probíhat plošně po celé republice.

Cílem pilotního provozu je sběr reálných dopravních dat od vybraného vzorku uživatelů osobních vozidel. Z analýzy dat lze vyčíst dopravní chování uživatelů osobních vozidel, nikoli však sociální dopad zavedení systému či postoj společnosti k výkonovému zpoplatnění osobních vozidel. Proto je vhodným řešením pro zodpovězení těchto “nedopravních” otázek právě průzkum dotazníkovou formou.

Celý projekt zaštiťuje Centrum Kompetence pro ROzvoj DOpravních Systémů (RODOS). V čele RODOSu stojí Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a cílem projektu RODOS je vytvořit nové dopravní modely na základě velkého množství dat, které umožní v budoucnu lépe řídit dopravu či snižovat její dopady na životní prostředí. Projekt výkonového zpoplatnění tak přispívá velkou měrou zejména ke vzniku nových dopravních modelů. Centrum kompetence RODOS je podpořeno z prostředků Technologické agentury České republiky.

Pilotní provoz ve třech aglomeracích

Pilotní provozy probíhají ve třech oblastech České republiky – v Praze, Brně a v Moravskoslezském kraji. Metodologie pilotních provozů se liší v jednotlivých oblastech, resp. výběr účastníků do pilotních provozů je rozdílný.

OBU jednotky jsme rozdali v jednotlivých oblastech účastníkům, kteří spadali do předem stanovených skupin, jejichž struktura je právě rozdílem mezi pilotními provozy. V Moravskoslezském kraji jsou jednotky distribuovány dle ekonomické aktivity účastníků. V Praze a Brně je hlavním kritériem rozdělení účastníků do skupin jejich pracovní vztah k danému městu.

Taktéž se liší výběr a počet účastníků pilotů. V případě Prahy a Brna vybíráme účastníky tzv. záměrným způsobem. Při tomto způsobu výběru jsme zvolili účastníky individuálně. Počet účastníků není příliš vysoký – konkrétně je na území Prahy a Brna rozdáno 50 OBU jednotek (v každém městě 50). Tato forma výběru je charakteristická úzkým kontaktem s účastníky, což pro tzv. kvótní výběr, který je realizován v Moravskoslezském kraji, není typické. Protože kvótní výběr nevyžaduje žádnou bližší interakci s účastníky, musí být velikost vzorku účastníků mnohem větší z důvodu zachycení charakteristického chování stanovené skupiny. Proto jsme v Moravskoslezském kraji rozdali přes 700 OBU jednotek.

Pražský pilot běží od 15. 8. 2013 minimálně půl roku s výhledem prodloužení na jeden rok tak, abychom mohli sledovat „sezonalitu“ dopravního chování lidí a vyčistit náklady na případné výkonové zpoplatnění osobních vozidel přímým srovnáním s roční dálniční známkou.

Po půl roce (na konci února 2014) v každém případě provedeme analýzu získaných dat z pražského pilotního provozu, abychom mohli zajistit srovnání s Moravskoslezským krajem, kde pilot skončí v březnu 2014.

Jednotky jsme rozdávali účastníkům dle tzv. pracovních skupin. Skupiny se lišily dle místa bydliště a pracoviště, resp. dle nutnosti za prací dojíždět do Prahy, z Prahy, či zda nevyjíždět vůbec apod.

Na území Moravskoslezského kraje probíhá pilotní provoz po dobu 6 měsíců od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014. Účastníci byli rozděleni dle jejich ekonomické aktivity, přičemž zvláštní skupinu tvořily právnické osoby. Z pohledu výkonového zpoplatnění osobních vozidel se totiž zcela liší uživatelské skupiny právnických a fyzických osob. Právnické osoby konají své cesty za účelem tvorby výnosu firmy, mají tedy jiné rozhodovací procesy zda užívat zpoplatněných komunikací, či nikoliv. Z tohoto důvodu jsme pro právnické osoby vyčlenili 150 OBU jednotek a do dalšího dělení mezi fyzické osoby je proto neuvažujeme. Zbytek OBU jednotek (cca 550) byl rozdělen fyzickým osobám (ekonomicky aktivním a neaktivním).

Průzkum dotazníkovou formou

Pro zjištění sociálního dopadu zavedení systému na společnost či postoj společnosti ke zpoplatnění je vhodný průzkum dotazníkovou formou. Pomocí dobře sestaveného dotazníku lze zjistit informace, které není možné analyzovat z dat sebraných z OBU jednotek z pilotních provozů. Proto jsme se rozhodli realizovat dotazníkový průzkum.

Dotazník byl spuštěn tento týden a najdete ho na webových stránkách: http://bit.ly/dotaznikrodos. Dotazník bude aktivní do konce března roku 2014. Dovolujeme si Vás tímto požádat o maximálně 10 minut Vašeho času na jeho vyplnění.